ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ 28 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 16-Dec-2014
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ބޭންކިން
މާލީ ކުށްތައް
ލައިސަންސް
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް
މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ
އިންޝުއަރެންސް
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 28
މެންބަރު: ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟް
ޢަލީ ފަޒާދު
ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް
ޤާސިމް އިބްރާހީމް
ސަޢުދުﷲ ޙިލްމީ
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ކިނބިދޫ ދާއިރާ
މާމިގިލި ދާއިރާ
ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ
ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާ
ގަމު ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_igthisodhee_28_16-12-2014.pdfrmcy_18_igthisodhee_28_16-12-2014313.56 kBAdobe PDFބައްލަވާ