ސުރުޚީ: 2014 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 03 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 17-Jun-2014
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 04/18/2014
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: އޮޑިޓް ޤާނޫނު
ޞިއްޙީ ފަރުވާ
ޢާއްމު ވޯޓު
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން
ސިވިލް ސަރވިސް
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
މެންބަރު: ރޮޒައިނާ އާދަމް
ރިޔާޟް ރަޝީދު
އިބްރާހީމް މުޙަންމަދުދީދީ
އިބްރާހީމް ޝަރީފް
އިބްރާހީމްދީދީ
އިލްހާމް އަޙްމަދު
ޢަލީ ޢާރިފް
ޢަލީ ޢާޡިމް
ސަޢުދު ޙުސައިން
ޖަމީލް ޢުޘްމާން
ރިޔާޟް ރަޝީދު
އީވާ ޢަބްދުﷲ
އިލްހާމް އަޙްމަދު
އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 3
ދާއިރާ: ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާ
ކެލާ ދާއިރާ
އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާ
ވިލިނގިލި ދާއިރާ
ވިލުފުށި ދާއިރާ
މަރަދޫ ދާއިރާ
މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާ
މެދުހެންވޭރު ދާއިރާ
ފޭދޫ ދާއިރާ
ދަނގެތި ދާއިރާ
ގެމަނަފުށި ދާއިރާ
ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy_18_02_03_17-06-2014.pdf.pdf669.61 kBAdobe PDFބައްލަވާ