ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ 22 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 26-Oct-2014
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު
ޤާނޫނު ނަންބަރު 3/2006
އޭ.ސީ.ސީ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 22
މެންބަރު: ޙުސައިން މަނިކު ދޮންމަނިކު
ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟް
ޢަލީ މަޢުރޫފް
ޢަލީ ފަޒާދު
މުޙަންމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު
ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް
ސަޢުދުﷲ ޙިލްމީ
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ކިނބިދޫ ދާއިރާ
ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާ
މަޑުއްވަރީ ދާއިރާ
ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ
ތ.ގުރައިދޫ ދާއިރާ
ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާ
ގަމު ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_igthisodhee_22_26-10-2014.pdfrmcy_18_igthisodhee_22_26-10-2014193.26 kBAdobe PDFބައްލަވާ