ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ 17 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 19-Aug-2014
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: މުދަލާ ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް
ޖީ.އެސް.ޓީ
ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 17
މެންބަރު: ޙުސައިން މަނިކު ދޮންމަނިކު
އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ
މުޙަންމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު
ސަޢުދުﷲ ޙިލްމީ
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާ
މަޑުއްވަރީ ދާއިރާ
ތ.ގުރައިދޫ ދާއިރާ
ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_Igthisodhee_17_19-08-2014.pdfrmcy_18_Igthisodhee_17_19-08-2014160.71 kBAdobe PDFބައްލަވާ