ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ 16 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 17-Aug-2014
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ޕާމިޓް ޑިވެލޮޕަރ
ޒޯން
ޕޮލިސް ސަރވިސް
އިންވެސްޓްމަންޓް އެގްރިމެންޓް
އޯފްޝޯ ފައިނޭންޝަލް ސަރވިސް
ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯން
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 16
މެންބަރު: ޙުސައިން މަނިކު ދޮންމަނިކު
އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު
ޢަލީ ފަޒާދު
މުޙަންމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު
ސަޢުދުﷲ ޙިލްމީ
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: މީދޫ ދާއިރާ
މަޑުއްވަރީ ދާއިރާ
ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ
ތ.ގުރައިދޫ ދާއިރާ
ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_Igthisodhee_16_17-08-2014.pdfrmcy_18_Igthisodhee_16_17-08-2014466.15 kBAdobe PDFބައްލަވާ