ސުރުޚީ: 2018 ވަނަ އަހަރުގެ 1 ވަނަ ދައުރުގެ 05 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 6-Mar-2018
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 5/2018
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ކޮމިޓީ
މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީ
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
މެންބަރު: ޢަލީ ސަލީމް
ރިޔާޟް ރަޝީދު
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 5
ދާއިރާ: ވިލުފުށި ދާއިރާ
ފުނަދޫ ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy_18_01_05_06-03-2018.pdf.pdf623.92 kBAdobe PDFބައްލަވާ