ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ 7 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 6-Aug-2014
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯނު
އިންޕޯޓް ޑިއުޓީ
އެކްސްޕޮޓް ޑިއުޓީ
ކަސްްޓަމްސް
އެކްސްޕޯޓް ޕްރޮސެސިންގ ޒޯން
އޮފްޝޯ ފައިނޭންޝިއަލް
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 7
މެންބަރު: ޙުސައިން މަނިކު ދޮންމަނިކު
ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް
ޤާސިމް އިބްރާހީމް
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: މާމިގިލި ދާއިރާ
ތ.ގުރައިދޫ ދާއިރާ
ގަމު ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_igthisodhee_07_06-08-2014.pdfrmcy_18_igthisodhee_07_06-08-2014249.07 kBAdobe PDFބައްލަވާ