ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ 3 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 7-Jul-2014
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން
ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން
މުސާރަ
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 3
މެންބަރު: ޙުސައިން މަނިކު ދޮންމަނިކު
އިލްހާމް އަޙްމަދު
ޤާސިމް އިބްރާހީމް
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: މާމިގިލި ދާއިރާ
ދަނގެތި ދާއިރާ
ތ.ގުރައިދޫ ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_igthisodhee_03_07-07-2014.pdfrmcy_18_igthisodhee_03_07-07-2014148.84 kBAdobe PDFބައްލަވާ