ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ކޮމިޓީގެ 1 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: ގަވާއިދު ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 30-Jun-2014
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: މުޤައްރިރު
ނައިބު މުޤައްރިރު
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 1
މެންބަރު: އިބްރާހީމް މުޙަންމަދުދީދީ
އަލްއުސްތާޛު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ
ޢަބްދުﷲ ސިނާން
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާ
މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާ
މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_gavaidhu_01_30-06-2014.pdfrmcy_18_gavaidhu_01_30-06-2014148.38 kBAdobe PDFބައްލަވާ