ސުރުޚީ: 2018 ވަނަ އަހަރުގެ 1 ވަނަ ދައުރުގެ 06 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 7-Mar-2018
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 06/2018
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ވޯޓަށް އެހުން
ފަނޑިޔާރުންގެ ގާނޫނު
އެންޓި-ފެކްޝަން ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން
އެންޓި-ޑިފެކްޝަން
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 6
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy_18_01_07_07-03-2018.pdf.pdf585.17 kBAdobe PDFބައްލަވާ