ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޤައުމީ ތަރައްޤީ ކޮމިޓީގެ 2 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: ޤައުމީ ތަރައްޤީ ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 15-Jul-2014
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: މުޤައްރިރުގެ ނައިބު
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 2
މެންބަރު: ޙުސައިން މުޙަންމަދު ލަޠީފް
އިބްރާހީމް ޝުޖާޢު
ޢަބްދުﷲ ޚަލީލް
ޢަލީ ނިޒާރު
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ
ނިލަންދޫ ދާއިރާ
ބާރަށު ދާއިރާ
ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_qaumee tharaggy_02_15-07-2014.pdfrmcy_18_qaumee tharaggy_02_15-07-2014279.9 kBAdobe PDFބައްލަވާ