ސުރުޚީ: 2018 ވަނަ އަހަރުގެ 1 ވަނަ ދައުރުގެ 07 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 12-Mar-2018
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 07/2018
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ފަނޑިޔާރުންގެ ގާނޫނު
އެންޓި-ޑިފެކްޝަން ބިލު
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
މެންބަރު: އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު
އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް
އަޙްމަދު ޢާމިރު
އަޙްމަދު ޠާރިޤް
އިބްރާހީމްދީދީ
ޢަބްދުﷲ ރިފާޢު
ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުﷲ
ޢަލީ ޢާރިފް
ޢަލީ މަޢުރޫފް
މޫސާމަނިކު
ޖަމީލް ޢުޘްމާން
މުޙަންމަދު ޙުސައިން
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 7
ދާއިރާ: ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާ
ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާ
ކަނޑިތީމު ދާއިރާ
ކެލާ ދާއިރާ
ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ
އިސްދޫ ދާއިރާ
ވިލިމާލެ ދާއިރާ
މަހިބަދޫ ދާއިރާ
މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާ
މިލަންދޫ ދާއިރާ
ފޮނަދޫ ދާއިރާ
ފޭދޫ ދާއިރާ
ގެމަނަފުށި ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy_18_01_07_12-03-2018.pdf.pdf1.04 MBAdobe PDFބައްލަވާ