ސުރުޚީ: 2015 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީގެ 15 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 24-Nov-2014
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު
ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ
އިންވެސްޓްްމަންޓް
ޕާޓީ
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 15
މެންބަރު: ރިޔާޟް ރަޝީދު
އަޙްމަދު ނާޝިދު
ޢަލީ މަޢުރޫފް
ޤާސިމް އިބްރާހީމް
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ވަގުތީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާ
ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ
ވިލުފުށި ދާއިރާ
މާމިގިލި ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_budget_15_24-11-2014.pdfrmcy_18_budget_15_24-11-2014191.23 kBAdobe PDFބައްލަވާ