ސުރުޚީ: 2014 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 04 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 24-Jun-2014
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 05/18/2014
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ީއައްޑޫގެ ތަރައްޤ
މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު
ކުޅިވަރުކުޅޭ ތަންތަން
ބަނދަރު ހެދުން
ހައުސިންގ ޔުނިޓު
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
މެންބަރު: ރޮޒައިނާ އާދަމް
ރިޔާޟް ރަޝީދު
އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު
އަޙްމަދު ޢާމިރު
އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙް
އިބްރާހީމް ޝަރީފް
އިލްހާމް އަޙްމަދު
ޢަބްދުﷲ ޚަލީލް
ޢަބްދުﷲ ރިފާޢު
ޢަލީ ނިޒާރު
މުޙަންމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު
ފައިޞަލް ނަސީމް
ޤާސިމް އިބްރާހީމް
ޖަމީލް ޢުޘްމާން
ރިޔާޟް ރަޝީދު
އީވާ ޢަބްދުﷲ
އިލްހާމް އަޙްމަދު
އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ
ޤާސިމް އިބްރާހީމް
ޢަލީ ޢާޡިމް
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 4
ދާއިރާ: ހިންނަވަރު ދާއިރާ
ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ
ނިލަންދޫ ދާއިރާ
ކާށިދޫ ދާއިރާ
ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ
އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާ
ވިލިމާލެ ދާއިރާ
ވިލުފުށި ދާއިރާ
މަރަދޫ ދާއިރާ
މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާ
މާމިގިލި ދާއިރާ
މާފަންނު މެދު ދާއިރާ
މެދުހެންވޭރު ދާއިރާ
މަޑުއްވަރީ ދާއިރާ
ދަނގެތި ދާއިރާ
ގެމަނަފުށި ދާއިރާ
ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy_18_02_04_24-06-2014.pdf.pdf661.86 kBAdobe PDFބައްލަވާ