ސުރުޚީ: 2018 ވަނަ އަހަރުގެ 1 ވަނަ ދައުރުގެ 08 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 13-Mar-2018
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 8/2018
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ފަނޑިޔާރުންގެ ގާނޫނު
ޖިނާޢީ ކުށް
އެންޓި-ފެކްޝަން
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
މެންބަރު: ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުﷲ
ޢަލީ ޢާރިފް
ޢަލީ ސަލީމް
އިބްރާހީމް ފަލާޙް
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 8
ދާއިރާ: ކެލާ ދާއިރާ
އިނގުރައިދޫ ދާއިރާ
ފުނަދޫ ދާއިރާ
ފޮނަދޫ ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy_18_01_08_13-03-2018.pdf.pdf736.66 kBAdobe PDFބައްލަވާ