ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢާއްމު ކޮމިޓީގެ 24 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: ޢާއްމު ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 25-Dec-2014
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ޢާންމު ރައްޔިތުން
ސިޓީ
ހެލްތް އިންޝުއަރެންސް
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 24
މެންބަރު: އަޙްމަދު ރަޝީދު
އަޙްމަދު ޢާމިރު
ޢަލީ ޢާރިފް
މުޙަންމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން
ސަޢުދު ޙުސައިން
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ކެލާ ދާއިރާ
ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ
އަލިފުށި ދާއިރާ
ވިލިނގިލި ދާއިރާ
ގައްދޫ ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_Aammu_24_25-12-2014.pdfrmcy_18_Aammu_24_25-12-2014321.1 kBAdobe PDFބައްލަވާ