ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢާއްމު ކޮމިޓީގެ 23 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: ޢާއްމު ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 22-Dec-2014
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ގަވާއިދުގެ 94 ވަނަ މާއްދާ
ޕާލިމަންޓްރީ ސަރވިސަސް
94 ވަނަ މާއްދާ އިސްލާޙު
ގަވާއިދު
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 23
މެންބަރު: އަޙްމަދު ރަޝީދު
ޢަލީ ޢާރިފް
މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް
ޖަމީލް ޢުޘްމާން
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ކެލާ ދާއިރާ
ކެޔޮދޫ ދާއިރާ
ގައްދޫ ދާއިރާ
ގެމަނަފުށި ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_Aammu_23_22-12-2014.pdfrmcy_18_Aammu_23_22-12-2014356.02 kBAdobe PDFބައްލަވާ