ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢާއްމު ކޮމިޓީގެ 22 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: ޢާއްމު ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 13-Dec-2014
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ސުޕްރީމް ކޯޓު
ފުރުޞަތު ދިގުމިން
ފަނޑިޔާރު
މަޤާމުން ވަކިކުރުން
ބަހުސް
ވަގުތު
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 22
މެންބަރު: އަޙްމަދު ރަޝީދު
ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުﷲ
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ފޮނަދޫ ދާއިރާ
ގައްދޫ ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_Aammu_22_13-12-2014.pdfrmcy_18_Aammu_22_13-12-2014150.6 kBAdobe PDFބައްލަވާ