ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢާއްމު ކޮމިޓީގެ 14 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: ޢާއްމު ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 27-Aug-2014
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ލަފާކުރާ ބަޖެޓް
މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ބަޖެޓް
ބަޖެޓް
ހެލްތް އިންޝުއަރެންސް
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 14
މެންބަރު: އަޙްމަދު ރަޝީދު
ޢަލީ ފަޒާދު
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ
ގައްދޫ ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_Aammu_14_27-08-2014.pdfrmcy_18_Aammu_14_27-08-2014358.04 kBAdobe PDFބައްލަވާ