ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢާއްމު ކޮމިޓީގެ 12 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: ޢާއްމު ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 25-Aug-2014
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ބަހުސް
ވާހަކަ
ދިގުމިން
ބިލު
ޤަރާރު
ވަގުތު
ބަހުސް ވަގުތު
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 12
މެންބަރު: އަޙްމަދު ރަޝީދު
އަޙްމަދު ޢާމިރު
އަޙްމަދު މުބީން
އަޙްމަދު ޝިޔާމް
މުޙަންމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން
މުޙަންމަދު ފަލާޙް
ސަޢުދު ޙުސައިން
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ނައިފަރު ދާއިރާ
ބިލެތްދޫ ދާއިރާ
ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ
އަލިފުށި ދާއިރާ
ވިލިނގިލި ދާއިރާ
މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާ
ގައްދޫ ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_Aammu_12_25-08-2014.pdfrmcy_18_Aammu_12_25-08-2014386.32 kBAdobe PDFބައްލަވާ