ސުރުޚީ: 2018 ވަނަ އަހަރުގެ 1 ވަނަ ދައުރުގެ 09 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 14-Mar-2018
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 9/2018
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ކޮމިޓީ
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނަށް
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 9
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy_18_01_09_14-03-2018.pdf.pdf597.75 kBAdobe PDFބައްލަވާ