ސުރުޚީ: 2018 ވަނަ އަހަރުގެ 1 ވަނަ ދައުރުގެ 10 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 14-Mar-2018
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 10/2018
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގާނޫނު
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
މެންބަރު: އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު
އަޙްމަދު ޢާމިރު
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 10
ދާއިރާ: ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ
ވިލިމާލެ ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy_18_01_10_14-03-2018.pdf.pdf632.57 kBAdobe PDFބައްލަވާ