ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސުލޫކު ކޮމިޓީގެ 2 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: ސުލޫކު ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 13-Apr-2015
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: މަޖިލީހުގެ ނިޒާމު
މަޖިލީހުގެ ރައީސް
މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 2
މެންބަރު: ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު
ރޮޒައިނާ އާދަމް
އަޙްމަދު އަސްޢަދު
ޢަބްދުﷲ ޚަލީލް
ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދުﷲ
މުޙަންމަދު ނާޡިމް
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ނިލަންދޫ ދާއިރާ
ކުރެންދޫ ދާއިރާ
އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާ
ވައިކަރަދޫ ދާއިރާ
މިލަންދޫ ދާއިރާ
ދާންދޫ ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_sulook_02_13-04-2015.pdfrmcy_18_sulook_02_13-04-2015237.62 kBAdobe PDFބައްލަވާ