ސުރުޚީ: 2016 ވަނަ އަހަރުގެ 1 ވަނަ ދައުރުގެ 05 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 24-Feb-2016
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 05/18/2016
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލުގެ ގާނޫނު
ދުސްތޫރީ ނިޒާމު
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް
ސިޔާސީ ނުފޫޒު
ޝަރުޢީ ނިޒާމު
ދަޢުވާ
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
މެންބަރު: ރޮޒައިނާ އާދަމް
އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު
އަޙްމަދު ޢާމިރު
ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟް
ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ
ސަޢުދު ޙުސައިން
ޖަމީލް ޢުޘްމާން
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 5
ދާއިރާ: ކިނބިދޫ ދާއިރާ
ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާ
ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ
އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާ
ވިލިނގިލި ދާއިރާ
ވިލިމާލެ ދާއިރާ
ގެމަނަފުށި ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy_18_01_05_24-02-2016.pdf.pdf625.81 kBAdobe PDFބައްލަވާ