ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސުލޫކު ކޮމިޓީގެ 1 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: ސުލޫކު ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 17-Mar-2015
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ސުލޫކު ކޮމިޓީ
ގަވާއިދު
ސުލްޙަ
ނިޒާމީ ނުކުތާ
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 1
މެންބަރު: އިބްރާހީމް ޙަސަން
މުޢާޒު މުޙަންމަދު ރަޝީދު
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: މަޑަވެލި ދާއިރާ
ތޮއްޑޫ ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_sulook_01_17-03-2015.pdfrmcy_18_sulook_01_17-03-2015207.02 kBAdobe PDFބައްލަވާ