ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީގެ 1 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 1-Feb-2015
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ވ. ރަކީދޫ
ކުޑަ ކުއްޖަ
ގެވެށި އަނިޔާ
ފެމެލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ
އަނިޔާވެރި
މަރު
ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީ
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 1
މެންބަރު: ރޮޒައިނާ އާދަމް
އިބްރާހީމް ޝަރީފް
ޢަބްދުއްލަޠީފު އަޙްމަދު
ޢަލީ ސަލީމް
މުޙަންމަދު ފަލާޙް
މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް
ޖަޢުފަރު ދާއޫދު
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ކެޔޮދޫ ދާއިރާ
އުނގޫފާރު ދާއިރާ
އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާ
މަރަދޫ ދާއިރާ
މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާ
ފުނަދޫ ދާއިރާ
ދިއްދޫ ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_SM_01_01-02-2015.pdfrmcy_18_SM_01_01-02-2015347.32 kBAdobe PDFބައްލަވާ