ސުރުޚީ: 2014 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 06 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 30-Jun-2014
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 07/18/2014
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރ
ުސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކު ޒޯނ
މަސްވެރިކަން
ދަނޑުވެރިން
ސިޓީ ކައުންސިލު
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
މެންބަރު: ޙުސައިން މުޙަންމަދު
ޙުސައިން ޝަހުދީ
ރޮޒައިނާ އާދަމް
ރިޔާޟް ރަޝީދު
އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު
އަޙްމަދު ނާޝިދު
އަޙްމަދު ޢާމިރު
އިބްރާހީމް ޙަސަން
އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙް
އިބްރާހީމް މުޙަންމަދުދީދީ
އިބްރާހީމް ޝަރީފް
އިލްހާމް އަޙްމަދު
ޢަބްދުﷲ ޚަލީލް
ޢަބްދުﷲ ރިފާޢު
ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ
މުޙަންމަދު އިސްމާޢީލް
މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް
ފައިޞަލް ނަސީމް
ސަޢުދު ޙުސައިން
ޖަމީލް ޢުޘްމާން
ރިޔާޟް ރަޝީދު
އިލްހާމް އަޙްމަދު
އަލްއުސްތާޛާ އަނާރާ ނަޢީމް
އަލްއުސްތާޛު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ
މުޢާޒު މުޙަންމަދު ރަޝީދު
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 6
ދާއިރާ: ހިންނަވަރު ދާއިރާ
ހަނިމާދޫ ދާއިރާ
ހޯރަފުށި ދާއިރާ
ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާ
ނިލަންދޫ ދާއިރާ
ކާށިދޫ ދާއިރާ
ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާ
ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ
ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ
ކެޔޮދޫ ދާއިރާ
އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާ
ވިލިނގިލި ދާއިރާ
ވިލިމާލެ ދާއިރާ
ވިލުފުށި ދާއިރާ
މަރަދޫ ދާއިރާ
މަކުނުދޫ ދާއިރާ
މާފަންނު މެދު ދާއިރާ
މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާ
މަތިވެރި ދާއިރާ
މަޑަވެލި ދާއިރާ
ދަނގެތި ދާއިރާ
ތޮއްޑޫ ދާއިރާ
ގެމަނަފުށި ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy_18_02_06_30-06-2014.pdf.pdf924.92 kBAdobe PDFބައްލަވާ