ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޤައުމީ ތަރައްޤީ ކޮމިޓީގެ 2 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: ޤައުމީ ތަރައްޤީ ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 7-Apr-2015
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ
އެކަޑަމިކް ކައުންސިލު
މުވައްޒަފުން
މުސާރަ
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 2
މެންބަރު: ޙުސައިން މުޙަންމަދު ލަޠީފް
އަޙްމަދު މުބީން
އަލްއުސްތާޛާ އަނާރާ ނަޢީމް
ޢަލީ ޝާހް
މުޙަންމަދު އިސްމާޢީލް
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ހޯރަފުށި ދާއިރާ
ބިލެތްދޫ ދާއިރާ
މަކުނުދޫ ދާއިރާ
ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާ
ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_Qaumee tharaggy_02_07-04-2015.pdfrmcy_18_Qaumee tharaggy_02_07-04-2015177.83 kBAdobe PDFބައްލަވާ