ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޤައުމީ ތަރައްޤީ ކޮމިޓީގެ 1 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: ޤައުމީ ތަރައްޤީ ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 11-Mar-2015
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ
އިސްލާމިކް ފެކަލްޓީ
ކުއްލިއްޔާ
ފެކަލްޓީ
ސްޓޭކް ހޯލްޑަރސް
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 1
މެންބަރު: އަޙްމަދު ނާޡިމް
އަލްއުސްތާޛާ އަނާރާ ނަޢީމް
ޢަބްދުﷲ ޚަލީލް
މުޙަންމަދު އިސްމާޢީލް
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ހޯރަފުށި ދާއިރާ
ނިލަންދޫ ދާއިރާ
މަކުނުދޫ ދާއިރާ
ދިއްގަރު ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_Qaumee tharaggy_01_11-03-2015.pdfrmcy_18_Qaumee tharaggy_01_11-03-2015231.01 kBAdobe PDFބައްލަވާ