ސުރުޚީ: 2018 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 01 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 25-Jun-2018
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 12/2018
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ކޮމިޓީއަށް އައި ބަދަލު
ނޮން-ރެސިޑެންޓް ސަފީރު
ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ގާނޫނު
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 1
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy_18_02_01_25-06-2018.pdf.pdf687.66 kBAdobe PDFބައްލަވާ