ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީގެ 4 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 10-Aug-2015
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ގަވާއިދު
ބަދަލު
ޑްރާފްޓް
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 4
މެންބަރު: ޙުސައިން ޢަރީފް
ޙުސައިން ޝަހުދީ
ނާޡިމް ރަޝާދު
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ހަނިމާދޫ ދާއިރާ
ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާ
ތުޅާދޫ ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_petition_04_10-08-2015.pdfrmcy_18_petition_04_10-08-2015229.12 kBAdobe PDFބައްލަވާ