ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީގެ 2 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 22-Apr-2015
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ޕެޓިޝަން
ޕެޓިޝަން ގަވާއިދު
ޕެޓިޝަން އުސޫލު
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 2
މެންބަރު: ނާޡިމް ރަޝާދު
އިބްރާހީމް ނަޞީރު
ޢަބްދުﷲ ރިފާޢު
މުޙަންމަދު ޢަލީ
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާ
މުލަކު ދާއިރާ
ދުވާފަރު ދާއިރާ
ތުޅާދޫ ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_petition_02_22-04-2015.pdfrmcy_18_petition_02_22-04-2015152.86 kBAdobe PDFބައްލަވާ