ސުރުޚީ: 2018 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 03 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 27-Jun-2018
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 14/2018
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ގާނޫނު
ސަފީރު
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
މެންބަރު: ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުﷲ
މޫސާމަނިކު
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 3
ދާއިރާ: ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާ
ފޮނަދޫ ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy_18_02_03_27-06-2018.pdf.pdf744.86 kBAdobe PDFބައްލަވާ