ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ 20 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 23-Nov-2015
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ޔޮޓް ޓުއަރސް
ރިޒޯޓު
އ.ދ.ކުޑަ ރަށް
ފައިސާ
ކުލި
ދައުލަތުގެ ދަރަނި
ޒިންމާ
ދައުލަތުގެ ޚަރަދައް ޒިންމާވުމުގެ ގާނޫނު
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 20
މެންބަރު: ޙުސައިން ޝަހުދީ
އަޙްމަދު ޠާރިޤް
އިބްރާހީމް ޝަރީފް
ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ހަނިމާދޫ ދާއިރާ
ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާ
މަހިބަދޫ ދާއިރާ
މަރަދޫ ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_maaliyyath_20_23-11-2015.pdfrmcy_18_maaliyyath_20_23-11-2015184.66 kBAdobe PDFބައްލަވާ