ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ 19 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 28-Oct-2015
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ސިނަމާލޭ
ފްލެޓު
އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
ލިވިންގ އެލަވަންސް
ފަނޑިޔާރުން
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
މުސާރަ
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 19
މެންބަރު: ޙުސައިން މުޙަންމަދު ލަޠީފް
ޙުސައިން ޝަހުދީ
ރިޔާޟް ރަޝީދު
އަޙްމަދު ރަޝީދު
އިބްރާހީމް ޝަރީފް
އިބްރާހީމްދީދީ
ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ
ފައިޞަލް ނަސީމް
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ހަނިމާދޫ ދާއިރާ
ކާށިދޫ ދާއިރާ
ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާ
ވިލިނގިލި ދާއިރާ
ވިލުފުށި ދާއިރާ
މަރަދޫ ދާއިރާ
ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާ
ފޭދޫ ދާއިރާ
ގައްދޫ ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_maaliyyath_19_28-10-2015.pdfrmcy_18_maaliyyath_19_28-10-2015513.02 kBAdobe PDFބައްލަވާ