ސުރުޚީ: 2018 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 04 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 27-Jun-2018
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 15/2018
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: މަސައްކަތުގެ ރިޕޯޓު
ސުޕްރީމް ކޯޓު
އުއްތަމަފަނޑިޔާރު
ޖޮއިންޓް ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕް
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
މެންބަރު: އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު
އަޙްމަދު ޢާމިރު
ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުﷲ
ޢަލީ މަޢުރޫފް
ޢަލީ ސަލީމް
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 4
ދާއިރާ: ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާ
ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ
ވިލިމާލެ ދާއިރާ
ފުނަދޫ ދާއިރާ
ފޮނަދޫ ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy_18_02_04_27-06-2018.pdf.pdf778.45 kBAdobe PDFބައްލަވާ