ސުރުޚީ: 2014 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 01 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 2-Jun-2014
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 02/18/2014
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ޤާނޫނުއަސާސީ
ޑިމޮކްރަސީ
ޕާޓީތަކުގެ
ޕާލިމަންޓަރީ ގްރޫޕް
މަޝްވަރާކުރުން
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
މެންބަރު: ރޮޒައިނާ އާދަމް
ރިޔާޟް ރަޝީދު
އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު
އަޙްމަދު ޢާމިރު
އަޙްމަދު ސަލީމް
އިބްރާހީމް ޝަރީފް
އިލްހާމް އަޙްމަދު
ޢަބްދުﷲ ރިފާޢު
ޢަލީ ޢާރިފް
ޢަލީ ޢާޡިމް
މޫސާމަނިކު
ޤާސިމް އިބްރާހީމް
ޖަމީލް ޢުޘްމާން
ރިޔާޟް ރަޝީދު
އަޙްމަދު ސަލީމް
އިލްހާމް އަޙްމަދު
އަލްއުސްތާޛު މުޙަންމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް
ޤާސިމް އިބްރާހީމް
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 1
ދާއިރާ: ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާ
ކެލާ ދާއިރާ
ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ
އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާ
އޭދަފުށި ދާއިރާ
ވައިކަރަދޫ ދާއިރާ
ވިލިމާލެ ދާއިރާ
ވިލުފުށި ދާއިރާ
މަރަދޫ ދާއިރާ
މާމިގިލި ދާއިރާ
މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާ
ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާ
ދަނގެތި ދާއިރާ
ތުލުސްދޫ ދާއިރާ
ގެމަނަފުށި ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy_18_02_01_02-06-2014.pdf.pdf516.09 kBAdobe PDFބައްލަވާ