ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒު ކޮމިޓީގެ 2 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: އިމްތިޔާޒު ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 7-Mar-2015
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: މެންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް
ބަންދުކުރުން
އަމުރައް ނުކިޔަމަންތެރި
މުޒާހަރާ
މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 2
މެންބަރު: އަޙްމަދު އަޒްހާން ފަހުމީ
ޢަބްދުﷲ އަޙްމަދު
ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު
ޢަލީ ސަލީމް
މުޙަންމަދު ނާޡިމް
ޖަމީލް ޢުޘްމާން
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާ
ވައިކަރަދޫ ދާއިރާ
މާވަށު ދާއިރާ
ފުނަދޫ ދާއިރާ
ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ
ގެމަނަފުށި ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_imthiyaz_02_07-03-2015.pdf413.1 kBAdobe PDFބައްލަވާ