ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒު ކޮމިޓީގެ 1 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: އިމްތިޔާޒު ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 23-Feb-2015
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: މެންބަރު ޢަލީ އާޒިމް
ބަންދުކުރުން
އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވުން
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 01
މެންބަރު: އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް
އަޙްމަދު މަރުޒޫގު
ޢަލީ ސަލީމް
މުޙަންމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް
ޖަމީލް ޢުޘްމާން
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާ
އިސްދޫ ދާއިރާ
ފުނަދޫ ދާއިރާ
ފެލިދޫ ދާއިރާ
ގެމަނަފުށި ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_imthiyaz_01_23-02-2015.pdfrmcy_18_imthiyaz_01_23-02-2015263.22 kBAdobe PDFބައްލަވާ