ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ 31 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 25-Nov-2015
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ވަރިކުރުމުގެ ކުރިން
މުދާ
އަދުލުވެރި ބެހުން
އާއިލާއާ ބެހޭ ގާނޫނު
ޚަރަދު
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 31
މެންބަރު: އަޙްމަދު ރަޝީދު
އަލްއުސްތާޛާ އަނާރާ ނަޢީމް
އަސްމާ ރަޝީދު
ޢަލީ ޝާހް
ޖަމީލް ޢުޘްމާން
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: މަކުނުދޫ ދާއިރާ
މާފަންނު މެދު ދާއިރާ
ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާ
ގައްދޫ ދާއިރާ
ގެމަނަފުށި ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_ijthimaaee_31_25-11-2015.pdfrmcy_18_ijthimaaee_31_25-11-2015206.47 kBAdobe PDFބައްލަވާ