ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ 26 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 19-Oct-2015
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: މަސްތުވާތަކެއްޗާ ބެހޭ ގާނޫނު
ޑްރަގް ކޮންޓްރޯލް ކައުންސިލު
މަންދޫބުން
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 26
މެންބަރު: އަޙްމަދު ރަޝީދު
އަސްމާ ރަޝީދު
މުޙަންމަދު ފަލާޙް
ފައިޞަލް ނަސީމް
ޖަމީލް ޢުޘްމާން
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ކާށިދޫ ދާއިރާ
މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާ
މާފަންނު މެދު ދާއިރާ
ގައްދޫ ދާއިރާ
ގެމަނަފުށި ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_ijthimaaee_26_19-10-2015.pdfrmcy_18_ijthimaaee_26_19-10-2015177.43 kBAdobe PDFބައްލަވާ