ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ 22 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 24-Aug-2015
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް
ބޭހާ ބެހޭ ޗެޕްޓަރ
ހެލްތު ސެކްޓަރ
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 22
މެންބަރު: އިބްރާހީމް ނަޞީރު
ޢަބްދުﷲ ރިފާޢު
ޢަލީ މުޙަންމަދު
ޢަލީ ޝާހް
މުޙަންމަދު ނާޡިމް
ޖަމީލް ޢުޘްމާން
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ހޮޅުދޫ ދާއިރާ
ވައިކަރަދޫ ދާއިރާ
މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާ
މުލަކު ދާއިރާ
ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާ
ގެމަނަފުށި ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_ijthimaaee_22_24-08-2015.pdfrmcy_18_ijthimaaee_22_24-08-2015160.15 kBAdobe PDFބައްލަވާ