ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ 19 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 12-Aug-2015
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ޞިއްޙަތާ ބެހޭ ޚިދުމަތް
ރަޖިސްޓްރީ
އަދަބު
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 19
މެންބަރު: އިބްރާހީމް ނަޞީރު
ޢަބްދުﷲ ރިފާޢު
ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދުﷲ
ޢަލީ މުޙަންމަދު
ޢަލީ ޝާހް
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ހޮޅުދޫ ދާއިރާ
ކުރެންދޫ ދާއިރާ
މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާ
މުލަކު ދާއިރާ
ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_ijthimaaee_19_12-08-2015.pdfrmcy_18_ijthimaaee_19_12-08-2015300.5 kBAdobe PDFބައްލަވާ