ސުރުޚީ: 2018 ވަނަ އަހަރުގެ 1 ވަނަ ދައުރުގެ 01 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 21-Feb-2018
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 01/2018
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ރިޔާސީ ބަޔާން
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 1
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy__18_01_01_21-02-2018.pdf.pdf750.16 kBAdobe PDFބައްލަވާ