ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ 6 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 27-Apr-2015
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ފަންނީ
ޞިއްޙީ
މަސައްކަތްތެރިންގެ
ޑްރާފްޓް
އާއިލާ
އާއިލާއާ ބެހޭ ގާނޫނު
މުދާ
ވިޔަފާރި
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 6
މެންބަރު: މުޙަންމަދު ރަޝީދު
ޖަމީލް ޢުޘްމާން
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: އަލިފުށި ދާއިރާ
ގެމަނަފުށި ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_ijthimaaee_06_27-04-2015.pdfrmcy_18_ijthimaaee_06_27-04-2015170.12 kBAdobe PDFބައްލަވާ