ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ 28 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 22-Nov-2015
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ބިމާ ބެހޭ ގާނޫނު
މަސީ
ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ
ރިއަލް ސްޓޭޓް އިންޑަސްޓްރީ
ސޯޝަލް ހައުސިން ސެކްޓަރ
ފްލެޓް
އަގު
ގޯތި
ފަތުރުވެރިކަން
ބޮއިކޮޓް
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 28
މެންބަރު: ޙުސައިން މަނިކު ދޮންމަނިކު
އިބްރާހީމް ޝަރީފް
ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟް
ޢަލީ ފަޒާދު
މުޙަންމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު
މުޙަންމަދު އިސްމާޢީލް
މުޙަންމަދު އަސްލަމް
ސަޢުދުﷲ ޙިލްމީ
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ހޯރަފުށި ދާއިރާ
ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާ
ކިނބިދޫ ދާއިރާ
މަރަދޫ ދާއިރާ
މަޑުއްވަރީ ދާއިރާ
ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ
ތ.ގުރައިދޫ ދާއިރާ
ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_igthisodhee_28_22-11-2015.pdfrmcy_18_igthisodhee_28_22-11-2015562.86 kBAdobe PDFބައްލަވާ