ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ 25 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 12-Nov-2015
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: އެއްގަމު
ދަތުރުފަތުރު
ގާނޫނު ނަންބަރު 5/2009
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 25
މެންބަރު: ޙުސައިން މަނިކު ދޮންމަނިކު
އިބްރާހީމް ޝަރީފް
މުޙަންމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު
މުޙަންމަދު އަސްލަމް
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާ
މަރަދޫ ދާއިރާ
މަޑުއްވަރީ ދާއިރާ
ތ.ގުރައިދޫ ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_igthisodhee_25_12-11-2015.pdfrmcy_18_igthisodhee_25_12-11-2015151.01 kBAdobe PDFބައްލަވާ