ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ 23 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 10-Nov-2015
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
އިންވެސްޓްމެންޓް
ބޭންކުގެ މެންބަރަކަށް
މެންބަރަކަށް ދިވެހިރާއްޖެ
އެއްގަމު އުޅަނދު
ރަޖިސްޓްރީ
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 23
މެންބަރު: ޙުސައިން މުޙަންމަދު
ޙުސައިން މަނިކު ދޮންމަނިކު
އިބްރާހީމް ޝަރީފް
ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟް
ޢަލީ ފަޒާދު
މުޙަންމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު
މުޙަންމަދު އަސްލަމް
ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް
ސަޢުދުﷲ ޙިލްމީ
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާ
ކިނބިދޫ ދާއިރާ
މަރަދޫ ދާއިރާ
މަޑުއްވަރީ ދާއިރާ
ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާ
ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ
ތ.ގުރައިދޫ ދާއިރާ
ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާ
ގަމު ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_igthisodhee_23_10-11-2015.pdfrmcy_18_igthisodhee_23_10-11-2015413.91 kBAdobe PDFބައްލަވާ