ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ 21 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 9-Nov-2015
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދު
ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ
ފީ
ގަވާއިދު
ބޯޓު ބިލްޑިންގ ކޯޑު
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 21
މެންބަރު: އަޙްމަދު ޢާމިރު
އިބްރާހީމް ޝަރީފް
ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟް
މުޙަންމަދު އަސްލަމް
ސަޢުދުﷲ ޙިލްމީ
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާ
ކިނބިދޫ ދާއިރާ
ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ
މަރަދޫ ދާއިރާ
ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_igthisodhee_21_09-11-2015.pdfrmcy_18_igthisodhee_21_09-11-2015429.2 kBAdobe PDFބައްލަވާ