ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ 20 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 4-Nov-2015
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ބިމާ ބެހޭ ގާނޫނު
ފަޅުރައްރަށާ ބެހޭ ގާނޫނު
ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ
ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދު
ރަޖިސްޓްރީކުރުން
ފީނެގުން
ކެޓަގަރީކުރުން
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 20
މެންބަރު: ޙުސައިން މަނިކު ދޮންމަނިކު
އަޙްމަދު ޢާމިރު
އިބްރާހީމް ޝަރީފް
އިބްރާހީމްދީދީ
ޢަލީ ފަޒާދު
މުޙަންމަދު އަސްލަމް
ސަޢުދުﷲ ޙިލްމީ
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާ
ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ
މަރަދޫ ދާއިރާ
ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ
ފޭދޫ ދާއިރާ
ތ.ގުރައިދޫ ދާއިރާ
ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_igthisodhee_20_04-11-2015.pdfrmcy_18_igthisodhee_20_04-11-2015382.61 kBAdobe PDFބައްލަވާ